ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมถวิล หารีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายทัศน์พล เต็มสุข
ครู คศ.1