ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรีชญานิษฐ์ เดือนฉาย
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ ปั่นพิมาย
ครู คศ.2

นางสาวปัทมา ศรีวรรณดี
ครูผู้ช่วย