ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจินภรณ์ สุขปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ