ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุมินตรา ปาปะจีย์
ครูผู้ช่วย