ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทองพันธ์ หารีย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์