ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพโรจน์ สวนแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวคุณัญญา แหลมไธสง
ครู คศ.1