ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกมล ผลิพิมาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ