ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ส.ค. 55 เชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโคราชมิวสิคทรอเรียน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโคราชมิวสิคทรอเรียน ครั้งที่ 2
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ โรงเรียนวัดโชติการาม
โรงเรีียนวัดโชติการาม ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดโชติการาม ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา