ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปัทมวรรณ พรมพุทธา
ครูผู้ช่วย