ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางภัชรินทร ขวัญมา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสังวาลย์ ภูพิมาย
ครู คศ.2

นางอุทุมพร กาศก้อง
ครู คศ.1

นายอดิศักดิ์ สร้างไร่
ครู คศ.1

นางจิระดา จอดนอก
ครู คศ.2