ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
 
ข้อมูลอาคารสถานที่
 

ลำดับที่

ประเภทอาคาร

ปีที่ก่อสร้าง

หมายเหตุ

1

อาคารเรียนแบบ 005  ดัดแปลง

2512

 

2

อาคารเรียนแบบ ป.1 (2 ชั้น)

2523

 

3

อาคารเรียนแบบ สปช. 2/28

2535

 

4

โรงฝึกงานแบบองค์การ ฯ

2516

 

5

อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 203

2532

 

6

บ้านพักครูแบบองค์การ    หลังที่ 1

2515

 

7

บ้านพักครูแบบองค์การ    หลังที่ 2

2517

 

8

บ้านพักครูแบบองค์การ    หลังที่ 3

2521

 

9

ห้องสมุด (สร้างเอง)

2536

 

10

ถังเก็บน้ำแบบ ฝ 33

-

 

11

ถังเก็บน้ำแบบ ฝ 33

2536

 

12

ถังเก็บน้ำแบบ  30 พิเศษ

2543

 

13

ส้วมแบบ สปช. 601/26

2529

 

14

ส้วมแบบ สปช. 601/26

2532

 

15

ส้วมแบบ สปช. 601/26

2539

 

16

ส้วมแบบ สปช. 601/26

2542

 

17

ส้วม (สร้างเอง)

2544