ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดโชติการาม ปีการศึกษา 2558
        ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1/1

10

1020

อนุบาล 1/2

9

918

อนุบาล 2/1

13

1124

อนุบาล 2/2

13

1225

รวมชั้นอนุบาล

45

4287

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

10

1222

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

12

1123

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

14

923

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

13

1124

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

11

1223

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

11

1122

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

14

620

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

11

920

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

13

922

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

12

1123

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

11

1021

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

12

921

รวมชั้นประถมศึกษา

144

120264

มัธยมศึกษาปีที่ 1

19

1534

มัธยมศึกษาปีที่ 2

27

1441

มัธยมศึกษาปีที่ 3

26

1339รวมชั้นมัธยมศึกษา

72

42114

รวมทั้งหมด

261

204465