ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
                พันธกิจ (MISSION)
                1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เต็มตามศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม

                2.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์  และรู้จักพัฒนาตนเอง 

                3.   จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

                4.   จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  กระจายอำนาจการบริหารให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                5.   และจัดกิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

                6 .  ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

                7.   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

                8.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 
เป้าประสงค์ (GOAL)

                1.  นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

                2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของทุกสาระ

                3.  นักเรียนมีความสามารถทางภาษาและการสื่อสาร

                4.  นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                5.  นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่หลากหลาย

                6.  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกภาพดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข

                7.  นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                8.   นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้

                9.   ครูมีระเบียบวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณ

                10.  ครูพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ

                11.  ครูจัดการเรียนกาสอนตามแนวทางปฏิรูป

                12.  การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ

                13.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น

                14. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ถูกต้องและทันสมัย

15. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
16.  ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้เต็มตาม

ศักยภาพ

17.  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่สังคมได้

18. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง