ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
    โรงเรียนวัดโชติการามเป็นองค์กรแห่งความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ 
      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ภายในปีการศึกษา 2555
 

ปรัชญาโรงเรียน

ปัญญา  นะรานัง  ระตะนัง

(ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของผู้เจริญ)