ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ ช...
 

สีประจำโรงเรียน

ชมพู - ฟ้า
 
คำขวัญ

 คุณธรรม    นำวิชาการ    ประสานชุมชน