ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดโชติการาม
โรงเรียนวัดโชติการาม   ตั้งอยู่ที่หมู่  8  ตำบลประสุข   อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโชติการามเดิมชื่อโรงเรียนประชาตำบลประสุข  2  ได้อาศัยศาลาวัดโชติการาม  เป็นสถานที่เรียน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  เดือนเมษายน  2497    มีนายอุ่น  มานะดี เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 

ต่อมาเมื่อ พ.. 2512   ได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนเอกเทศ บนเนื้อที่  11  ไร่  2 งาน  20  ตารางวา  และต่อมาได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7   ต่อมาได้จัดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  .. 2523 

มื่อ  ..  2536  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ปัจจุบันโรงเรียนวัดโชติการามเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  คือผู้อำนวยการโรงเรียน  และมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน    จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  โดยเปิดทำการสอน 3  ระดับ   คื

1. ระดับก่อนประถมศึกษา

2.ระดับประถมศึกษา

3. ระดับมัธยมศึกษา